Sống và tồn tại

Sống trên đời làm con chim chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào chỉ vay mà không trả?
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…